Καταφύγια | Μνήμη του Πολέμου

Υπόγειες και υπέργειες διαδρομές στην πόλη, μνήμες του πολέμου.

16,00 / Άτομο

Σύνολο: 0.00€

*Στην τιμή περιλαμβάνεται: Ενημέρωση και καθοδήγηση από έμπειρο συνεργάτη μας, ειδικό στο πεδίο, ενημερωτικό υλικό, ΦΠΑ, οργάνωση προγράμματος.

Σε περίπτωση ακύρωσης 12 ημερών πριν την ημερομηνία του προγράμματος, σας επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σας

Καταφύγια | Μνήμη του Πολέμου
Η αθέατη πλευρά της πόλης. «Σπίτια» κάτω από σπίτια.

Κρυμμένες ιστορίες στην καρδιά της Αθήνας από μια εποχή ορόσημο για τη σύγχρονη ιστορία.
Άνθρωποι κρυμμένοι σε υπόγεια σπιτιών…τρομαγμένα παιδιά…
Μνήμες αποτυπωμένες σε τοίχους καλά φυλαγμένες σε υπόγεια…
Καταφύγια της Αθήνας…
Πότε και γιατί κατασκευάστηκαν;
Με ποιες τεχνικές προδιαγραφές;
Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές;
Ποια η χρησιμότητα τους σήμερα;
Τι μυστικά κρύβουν;
Φυλακές στο κέντρο της πόλης;
Ανακαλύπτουμε την “μυστική” Αθήνα, βήμα – βήμα και γνωρίζουμε…
• Σημεία που διαβαίνουμε μια ζωή χωρίς να ξέρουμε ότι κάτω από εμάς υπάρχει κρυμμένο ένα καταφύγιο ή ένα κτήριο ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, που σηματοδοτεί μια εποχή.
• Ιστορίες αποτυπωμένες σε τοίχους και σκοτεινές γωνίες.
• Την αθέατη πλευρά της πόλης. «Σπίτια» κάτω από σπίτια.

Μια περιήγηση που μας φέρνει αντιμέτωπους με την ιστορία και τη μνήμη της Γερμανικής κατοχής.
Τα καταφύγια μας ανοίγουν τις πόρτες τους και μας λένε τα μυστικά τους…

9.30

Συνάντηση σε σημείο που δίδεται στους συμμετέχοντες

10.00

Εκκίνηση ξενάγησης

11.00

Αναχώρηση από Κοραή προς την κατεύθυνση των δυο προς επίσκεψη αστικών καταφυγίων

12.30

Συνέχιση ξενάγησης σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης

13.00

Ολοκλήρωση Προγράμματος, πλησίον Μετρό Συντάγματος

Μια διαδρομή με εκκίνηση από τον πεζόδρομο της Κοραή η οποία ακολουθώντας την κατιούσα και την ανιούσα καταλήγει σε περιοχή της πλατείας Συντάγματος.


Áðïøç ôùí õðïãåßùí êåëéþí ðïõ âñßóêïíôáé óôï êôÞñéï ôçò ÅèíéêÞò ÁóöáëéóôéêÞò óôçí ïäü ÊïñáÞ óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, Ôñßôç 20 Áðñéëßïõ 2008.Ôï êôÞñéï åðéôÜ÷èçêå áðü ôïõò Ãåñìáíïýò êáôáêôçôÝò áðü ôéò áñ÷Ýò Ìáßïõ ôïõ 1941 ìÝ÷ñé ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 1944 êáé óôÝãáóå ôçí Komandantur (ÄéïéêçôÞñéï) åíþ ôá õðüãåéá áíôéáåñïðïñéêÜ êáôáöýãéá ìåôáôñÜðçêáí óå êñáôçôÞñéá.Óôá êñáôçôÞñéá áõôÜ åãêëåßóôçêáí êáé ìáñôýñçóáí ÷éëéÜäåò ÅëëÞíùí.Ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï ÍåùôÝñùí Ìíçìåßùí êÞñõîå ôï 1991 ôïí ÷þñï “Éóôïñéêü ÄéáôçñçôÝï Ìíçìåßï” êáé ðëÝïí åßíáé åðéóêÝøéìïò ãéá ôï êïéíü.

ΟΡΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
* Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής από τους διοργανωτές λόγω ανωτέρας βίας, το προκαταβεβλημένο ποσό επιστρέφεται, εντός 30 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.
* Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό.
*Αν η ακύρωση γίνει από εννέα (9) ημέρες έως και έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενη εκδρομή (για το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).
*Αν η ακύρωση γίνει από πέντε (5) ημέρες έως και τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, οι κρατήσεις μετατρέπονται σε bonus για επόμενη εκδρομή (για το 50% του ποσού στο οποίο αντιστοιχούν και να δαπανηθούν εντός έξι μηνών).
*Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή, η ακύρωση γίνει το τελευταίο διήμερο πριν την έναρξη της εκδρομής, το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολίτική ακυρώσεων

Πολιτική Δημοσιεύσεων

Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των ξεναγήσεων και παρουσιάσεων χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση φωτογραφικού υλικού και πληροφοριών, για εμπορική ή δημοσιογραφική χρήση, που σχετίζονται με τις δράσεις οργανωμένων περιηγήσεων της εταιρείας ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. χωρίς την έγγραφη άδειά της.